HÜR DÜŞÜNCE HAREKETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

        Madde 1- Derneğin Adı: HÜR DÜŞÜNCE HAREKETİ DERNEĞİdir. Derneğin kısa adı “HDH” dir

         Derneğin merkezi İSTANBUL’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında Şubeler ve Temsilcilikler açabilir.

       Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanları;

       Madde 2- Dernek, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve medeni dünyanın saygın bir üyesi olarak, ülke genelinde uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, Hak ve Özgürlüklerin garanti altına alındığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir yönetim anlayışının hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; “Fikri Hür, Vicdanı Hür ve İrfanı Hür” bireyler olarak herkesin geleceğe umutla baktığı, sürdürülebilir yaşam için gerekli su, gıda ve temiz çevrede gelecek nesillerimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye ideali için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

        Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri; 

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalar düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda dijital ortamda süreli ve süresiz gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkarmak, gerekli malzeme ve teçhizatı temin etmek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, spor ve sair alanlarda topyekün kalkınması ve fertler arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması maksadıyla faaliyet gösteren diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere iş ve güç birliğiyle eşgüdümü sağlamak suretiyle faaliyetlerde azami etkinlik ve verimliği elde etmek üzere plâtformlar oluşturmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

       Derneğin Faaliyet Alanı

       Dernek, sosyal, bilimsel, akademik, teknik ve teknolojik alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

       Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

       Madde 3Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

       Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, sicil kurulunun önerisi dikkate alınarak dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

       Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

       Derneğin şube sayısı 10 (ondan) fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

       Üyelikten Çıkma

       Madde 4- Her üye yazılı Dilekçesini imzalayıp bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

     Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin;

 1. Derneğe olan birikmiş aidat borçlarını,
 2. Zimmetinde bulunan (varsa) diğer tüm demirbaş kitaplar, cihaz, CD, Flash Bellek, Bilgisayar, evrak gibi tüm zimmetleri teslim etme sorumluluğunu sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

       Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca alınan kararlara veya tüzük hükümlerine uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Disiplin Kurulunun görüşü de alınarak üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

       Dernek Organları

       Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel Kurul,

         2-Yönetim Kurulu,

         3-Denetim Kurulu,

         4-Disiplin Kurulu,

         5-Sicil Kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü,

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı aidat borcu olmayan üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı 10’a (On’a) kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı 10’dan (On’dan) fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

       Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

       2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

        Olağan Genel Kurul, her 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

       Çağrı Usulü

Sicil Kurulu tarafından dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan (derneğe kayıtlı aidat borcu olmayan) tüm üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve her sayfasını tasdik ederek Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu listeyi kontrol ettikten sonra kesinleşmiş olur. Yönetim Kurulu Kesinleşen Listelere göre en az onbeş gün önceden, toplantının günü, yeri ve saati ile gündemini ve bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da bu çağrıda belirtilerek üyelere derneğin internet sayfasında ilan etmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek, ya da mahalli yayın araçları suretiyle toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

       Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı ertelenir, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin Resmi Makamlarca verilmiş fotoğraflı kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya kurulca seçilen görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim tarafından düzenlenen Hazırun Listesindeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.  

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

       Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıt veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebepler onların görevden alınması

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak dönem içinde hazırlanan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

       Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde 10– Yönetim kurulu, Yirmibir (21) asil, Onbir (11) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman üyeyi belirler. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen üye arka arkaya 2 dönemden fazla Başkanlığa seçilemez.

       Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde şube ya da temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Yüksek İstişare Kurulu üyelerini belirlemek,

       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir yardımcısı ve bir sekreter seçer. Seçim sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.

       Denetim kurulunun asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, Şube ve temsilciliklerin dernek tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu gerektiğinde, olumsuzlukların tespiti halinde gerekçeli bir şekilde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 12  – Disiplin Kurulu, Üç (3) asıl ve Üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir yardımcısı ve bir sekreter seçer. Seçim sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

Tüzüğünün ikinci maddesinde belirtilen esaslarına göre çalışmalarının devam ettirilmesine genel ahlaki ilkelerinin korunması hususunda dernek üyelerince aykırı hareket edilmesi halinde dernek yönetim kurulunca ya da üyelerce yapılan bir başvuru üzerine Dernek Disiplin Kurulu dernek üyeleri hakkında tüzükte belirtilen gerekli inceleme ve soruşturmaları yaparak disiplin tedbirlerini uygulamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmaktır.

         Çalışma Usulü:

Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından gönderilen konuları inceler, vardığı sonucu Yönetim Kuruluna tavsiye eder. Yönetim Kurulu Tüzükte belirtilen davranış ve fiillerde bulunanlar hakkında, şikâyet üzerine veya duyum alması halinde re’sen, soruşturma yapmak üzere 15 gün içinde Disiplin Kuruluna gönderir. Disiplin Kurulu asil üyelerinden mazeretli olan varsa yedek üye ile tamamlanarak 3 kişilik heyet olarak toplanır ve kararını oy çokluğu ile verir.

Disiplin Kurulu ilgilileri Kurul halinde veya raportör üye aracılığıyla dinler. Hakkında şikâyet olan üyenin sözle veya yazılı savunması istenmeden herhangi bir işlem yapılmaz. Üye kendisine yazılı olarak bildirilen günde savunmasını yapmak için hazır bulunmaz veya verilen süre içinde yazılı savunmasını kurula ulaştırmazsa, dosya durumuna ve toplanan kanıtlara göre işlem yapılır. Tebligat yapılacak adres (kanuni adres ve varsa e-posta adresine) üye kayıt defterindeki adres olup, tebligatın ulaşmaması durumunda yeni adresini bildirmeyen üye sorumludur.

Kurul tanıkları dinlemek için gerekli incelemeleri yapmak yetkisine sahiptir. Kurul taraf ve tanıkları Dernek tesislerinde dinler. Soruşturmanın sonuçlandırılmasından sonra en geç 15 gün içinde hazırlanan gerekçeli rapor ve varılan sonuç karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna teklif olarak yazılır. Disiplin Kurulu, şikâyetçi şikâyetini geri almış olsa dahi re’sen gerekli incelemeyi yapıp tespitlerini tutanak halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.

Disiplin Kurulunun çalışmaları özel tutanakla saptanır. Bu tutanaklar kurulca imzalanır. Çalışma sonunda varılan sonuç onaylı karar defterine aynen geçirilir ve kararlar katılanlar tarafından imzalanır. Disiplin soruşturmasına ilişkin hiçbir evrak Disiplin Kurulu başkanının bilgisi ve izni dışında Dernek binası dışına çıkarılamaz.

          Şikâyet Hakkının Düşmesi:

Disiplin cezasını gerektiren olayların oluşu tarihinden başlayarak 60 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen olaylar şikâyet konusu olamaz ve Disiplin Kuruluna sevk edilemez.

Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller Bu Fiillere Uygulanacak Cezalar:

Yönetim Kurulunca verilecek cezalar şunlardır:

a) Uyarı cezasını gerektiren davranış ve fiiller:

             1- Derneğin gelenek ve göreneklerine aykırı davranmak

             2- Dernek üyelerini Dernek içinde ve dışında kötülemek, dedikodu yapmak

             3- Öz eleştiri sınırlarını aşacak şekilde Dernek Yönetimini ve Dernek üyelerini söz ve yazı ile kötülemek.

b) Kınama cezasını gerektiren davranış ve fiiller:

1- Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.

2- Etrafın huzurunu bozacak saygısızlık ve uygunsuz davranışlarda bulunmak.

3- Tüzük, Yönetmenlik ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak.

4- Üyelere, eş ve çocuklarına, konuklarına ve Dernek Personeline karşı incitici davranışlarda bulunmak,

5- Üyelerin, eş ve çocuklarına ve Dernek personeline her ne suretle olursa olsun namus, haysiyet, şöhret ve kişilik haklarına saldırıda bulunmak.

6- Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurlu kararlarının uygulanmasına kasıtlı olarak aykırı davranmayı adet haline getirmek ve üyeler arasında birliği, ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak

c) Dernekten çıkarmayı gerektiren davranış ve fiiller Madde-5’de belirtilmiştir. Üyenin kesin olarak Dernekten çıkarılması ve kaydının silinmesidir. Kesin olarak Dernekten çıkarılanlar konukluk dâhil hiçbir şekilde Dernek tesislerine giremezler.

Cezaların Değerlendirilmesi

Disiplin kurulu kendisine ulaşan olayların içeriğine, tarafların durumuna ve özellikle olayın Dernek içi uyum ve düzene yaptığı etkinin önem derecesine göre yukarıdaki cezalardan birini seçmekte takdir yetkisine sahiptir. Ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri göz önüne alarak fiil için tayin edilen cezadan daha ağır ve daha hafif bir cezanın verilmesini Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Tekerrür halinde bu durum ağırlaştırıcı sebep sayılarak bir üst ceza takdir edilebilir.

Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Yolları ve İtiraz Mercileri:

Hakkında disiplin cezası verilen üye; Disiplin cezalarına karşı itirazını Genel Kurula yapar.

Genel Kurul toplantısında, önce Yönetim Kurulunca verilmiş ceza kararının gerekçesi okunur. Daha sonra ceza alan üye bizzat veya yazılı olarak yetki verdiği bir asil üye aracılığı ile savunmasını yapar. Genel Kurul tarafından itirazın kabulüne ve cezasının kaldırılmasına karar verilmeden, itirazda bulunan üye sadece savunmasını yapabilir, Genel Kurulun diğer gündem maddeleri hakkında söz alamaz ve oy kullanamaz. Genel Kurulca itirazın reddedilmesi halinde, verilen ceza kararı kesinleşir.

Sicil Kurulunun Oluşumu:

Madde 13. Sicil Kurulu derneğin üyeleri arasından genel kurulda seçilen Üç (3) asil ve Üç (3) yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisi aralarında bir başkan, bir yardımcısı ve bir sekreter seçer. Seçim sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.

Sicil Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Yönetim kurulu tarafından üyelik başvuru incelemesini düzenleyen Madde 3. gereği araştırma yapmak, öneride bulunmak,
 2. Sicil Defterlerini noterden onaylatmak,
 3. Üyelerin üyelik defterindeki sicil kayıtlarının listelerini hazırlamak, sicil defterine kaydetmek, bu kayıtları denetlemek,
 4. Genel Kurulda, Başkan veya üye adaylarına seçimlerden bir ay önce seçim hazırlıklarında kullanmak üzere, derneğin en son durumuna göre belirlenmiş üye listesini vermek,
 5. Yönetim kurulunca verilen ve cezası kesinleşen üyelerin cezalarını sicil kaydına işlemek,
 6. Ölen veya hakkında kesin çıkarma kararı verilen veya üyelikten çekilen üyelerin kayıtlarını kapamak, geçici çıkarılan ve cezasını tamamlayan veya cezası kaldırılan üyelerin kayıtlarını açmak,
 7. Kurul bu görevlerini yerine getirirken, herhangi bir nedenle açık kalmış ya da birden fazla yazılmış sicil numaralarını iptal eder. Sicil defterinde bu numaraların yanına açıklama yapılarak Sicil Kurul Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Böylece iptal olunan sicil numaraları hiçbir suretle kullanılmaz.
 8. Sicil kayıtları gizlidir. Dernek organları dışında kimseye bilgi verilmez.

Yüksek İstişare Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 14- Yüksek İstişare Kurulu Oluşumu; Derneğin Kurucu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulunun doğal üyeleri olup, Ayrıca her genel kurul sonrası Yönetim Kurulu Derneğin amaçlarına hizmet edeceğine inandığı; geçmişte Sivil Toplum Örgütlerinde görev yapmış, Akademik, Bürokratik, ve iş dünyasında etkin görevlerde bulunmuş kişilerden Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.                                                                         

İlk toplantısında kendi üyeleri arasında seçilen 3 yıl için görev yapacak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter üyeden oluşan yürütme kurulu teşkil edilir, Kurul yılda en az 2 kere toplanır.

Yüksek İstişare Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yüksek İstişare Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır ve Kararları tavsiye niteliğindedir. Kurulun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, dernek üyelerinin mesleki birikiminin arttırılması konusunda çalışmalar yapmak görüş ve düşüncelerini bildirmek,
 2. Tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi doğrultusunda önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Yönetim Kurulunca istenilen diğer konularda görüş ve önerilerini bildirmek,

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde 15-Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

         1-Üye Ödentisi: Üyelerden bir sefer giriş ödentisi olarak 100 TL (Yüz Türk Lirası) ve aylık olarak 10 (On) Türk Lirası aidat alınır. Bu miktarı belirlemeye Genel Kurulu yetkilidir.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, dernek adına üyeleri tarafından yazılan özel mütalaa ve rapor ücretlerinden elde edilen gelirler,

         3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantılar, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

         4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

         5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen bağışlar.

         6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek üzere giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

         7-Diğer gelirler.   

       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 Madde 16-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

       Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

       Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar;

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Not: Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Envarter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

       Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Defteri Kebir ve Envarter Defteri), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

       Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

        Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

        Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

       Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri, yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

       Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

       Beyanname Verilmesi

Madde 18-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

       Bildirim Yükümlülüğü   

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

       Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

       Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

       Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

       Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 Derneğin İç Denetimi

Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı 10’a (On’a) kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı 10’dan (On’dan) fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 26 –Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Hür Düşünce Hareketi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  Hüküm Eksikliği

         Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.        

         Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

       Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :             Görev Unvanı    :

 1. Süleyman AKSOY              Başkan
 2. Hüseyin Reşit ÖZ              Başkan Yardımcısı
 3. Bilgin AKBAL                     Sekreter
 4. Ramazan KOPUZ               Sayman
 5. Mustafa Serhan YÜCEL      Üye
 6. İsmail LAYİÇ                     Üye
 7. Sultan GÜNAYDIN             Üye
 8. Mehmet BEKARLAR           Üye
 9. Kemal ALBAYRAK              Üye
 10. Yusuf BACANLI                 Üye
 11. Turan AVCI                       Üye
 12. Atilla ULUDAĞ                   Üye
 13. Hayati ÇİFTÇİ                   Üye
 14. Adnan ERDAN                   Üye
 15. İbrahim KARAKAŞ             Üye
 16. İlhan ERİŞ                        Üye
 17. Hamit TAHAN                    Üye
 18. Arif LİM                            Üye
 19. Gizem Nur AKBAL             Üye
 20. Abdullah Burak YILMAZ     Üye

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.